సోమవారం, మే 21, 2012

నరుల మర్యాదలు నాలుగు రోజులు వుండు

Lord Venkateswara, SVBC studio in Alipiri, Tir...


నరుల  మర్యాదలు  నాలుగు రోజులు  వుండు 

నారాయణ  దీవెనలు   మన     వెంట  కలకాలముండు 

హారతి కర్పూర అ ర్థం  కోపాన్ని జ్వలించి  వెలుగును పంచమని  

తీర్తప్రసాదలకర్థం  తీవ్రమనో దోషాలమింగి మంచిని పంచమని 

దేవదేవుడే  నపుడు ఎదురేగి  వస్తాడు  కొండంత  వరముల   ఆశీస్సులు  ఇస్తాడు  

ఎదలోన  నిలుపుకొని పులకించిపో   దిన  దినము  తలుచుకుని  సేవించుకో