శనివారం, మే 19, 2012

ఆకాశం , చంద మామ రోజు మన పెరట్లో కనిపిస్తారని

Moon


ఆకాశం , చంద మామ  రోజు  మన  పెరట్లో  కనిపిస్తారని

 మనకొక్కరికే  హక్కులంటే  ఫక్కున  నవ్వదా  భూలోకం

పారే నీళ్ళు  వీచే  గాలి ప్రతిరోజు  మన  గుమ్మములో కి  వస్తాయని 


 మా ఒక్కరి చుట్టలంటే  ముక్కున  వేలువేసుకోదా  ఈ    లోకం 


మనకు అందుబాటులో ఉండి  మనవి  కానివని  తెలిసి వదులుకోలేము  అనుభంధం 


కన్నపేగు తెంచుకొని  పుట్టిన  మన  పిల్లల  పై  ఎలా  ఒదులు కొగలం  మమకారం 


మన  కందనంతా దూరాన    వున్నారని  మన  కందకుండా  పోయారని 


సర్వే  జన  సుఖినో భవంతు  అనే  మనం  మన  పిల్లలు  సుఖంగా  వుండాలని  కోరుకుంటాం .