శనివారం, మే 05, 2012

స్వేచ్చ


స్వేచ్చ  స్వేచ్చ    ఒకరిస్తే వచ్చేది కాదు
అది పుట్టుక తో  పుట్టుక  వచ్చింది 

ఊపిరి  ఎవరిని అడిగి తీసుకుంటావు 
దాహంల  కావలసి వస్తే తీసుకొనేటందుకు 


బందిఖానలో  వున్నా ఆరు బయట  వున్నా 
బంధించరాదు బ్రతుకు  ఊ   పిరిలు ఊదే  స్వేచ్చ ను 

బానిస  బంధిళ్ళ  సంకెళ్లు  వేయరాదు 
మృగయా  వినోదము  చూడరాదు .