శుక్రవారం, మే 18, 2012

మేము పిచ్చి జనతా పార్టి లా కాదు

దమ్ముంటే  నన్ను  అరెస్టు  చేయండి  జైలులో  పెట్టండి 

అమ్మా  ఆశ  దోశ   సింపతి  కొట్టేదామనే  ఓట్లు  పోగేద్దామనే 

మేము  పిచ్చి జనతా  పార్టి లా  కాదు