శనివారం, మే 05, 2012

పంచదార చిలకలు

పంచదార  చిలకలు 

పంచదార  నీళ్ళు  ఏలకుల  పొడితో  జత  కలిసి  పానకం  అవుతుంది .
పామరుడు  పరమ  గురువుల  చెంత  చేరి   పరిపూర్ణుడు  అవుతాడు .