ఆదివారం, మే 20, 2012

మోసం

Graphic representation of the brazilian RPG se...

మోసం  ఒక  మసక  తెరలాటిది  - తేర  చాటున  దాగిన  మోహాన్ని చూడనీయదు 

మర్యాదనే   మంచు గోడ  చాటు చేసుకొని  - మొహమాటమనే  ఐసు  నీళ్ళు  చల్లుతుంది 

మాటలతో   మన  మాట  పెగల  నివ్వ దు  - చేష్టలతో    మనలను  నిస్చేష్టలను  చేస్తుంది 

స్నేహం  ప్రేమా  అనే  బంధనలతో  అటు ఇటు మెదలనివ్వదు  - మెడ  మీది  తల  గొరిగేస్తుంది