శుక్రవారం, మే 04, 2012

కర్షకుడు - కర్ణుడు

కర్షకుడు - కర్ణుడు 

కాడి బరువాయె కాడేద్దులు పోయి  
కూడు కరువాయే కూలైన  లేకా 
పాడి పంటలు పోయే 
పచ్చని పందిళ్ళు పోయే 
ధరవరలు కరువాయి 

వానలు రాక  ఒక  పక్క  
వరదలు వచ్చి మరోపక్క 
వడ  గండ్లు లోచ్చి ఇంకోపక్క 
కడగండ్లు పాల్జేసే 
పుడమి తల్లి కొడుకుల కూలీల జేసే 
అప్పుల సుడిలోన ముంచి వేసే 
అర్దంతరంగా  ఆయుష్ష్  తీసే   

దాన  కర్ణుని రీతి  రైతు జీవన  గతి 
ధాన్యమంతా కొలిచి దరిద్రుడాయె
గురువు శాపంలా  వరుణుడు ఒక  పక్క  
ధరణి  శాపంలా  గర్నమెంటు మరో పక్క  
బ్రాహ్మణా  శాపంలా  వ్యాపారులు ఇంకొక  పక్క   
గో శాపంలా  వడ్డీ  జలగలు  చెరో పక్క 

ఇంత  మంది  చేజిక్కి  యేటుల పోగలవు 
రాబందుల చేజిక్కిన  జింక  పిల్లవు  నీవు 
దారిద్ర్యాన్ని ఇంతగా ప్రేమించిన  రాఘవేంద్రుడు కూడ 
సన్యాసి ఆయే నీ లా ధరణి  ఒదిలి పోలేదు 

పోరాడవయ్యా  పోయేదేమీ లేదు ఇంతకన్నా 
జీవించ వయ్యా  నీకన్న  గొప్ప  ఎవరు ఈ  ధరణిలోన  
ఏనాటికైనా  రాజువు నీవే  అందరికి అన్నము పెట్టె  దేవుడవు 
అర్దాంతరంగా  దేవుడై పోకు 

పోలిగాడి  కేకలతో పొలమంత  పండాలి 
వరిమడులు  జనవాడలు ధాన్యరాసి తో నిండాలి 
రైతు లేనిది  రాజ్యమేది నీవు పోతే మాకెవరు దిక్కు 
మేమున్నాము నీవెంట  నీకెందుకయ్య  ఈ  వెతల  తంట