శనివారం, మే 19, 2012

ఆరాధనా నిలుపుకోవాలంటే ప్రేమించటం నేర్చుకోవాలి అహంకరించటం కాదు .

యెంత  పెద్ద   వారైన   దురహం కారులు  కారాదు  

ఎదిగే కొద్ది  ఒదిగి  ఒదిగి  వుండాలి  బంగారంలో  పచ్చ  నద్ది నట్లు 

ముద్ద   బంగరాన్ని  కూడా  మూలన  పెడతాము  మెనినా  తోడగం 

ఆరాధనా నిలుపుకోవాలంటే  ప్రేమించటం  నేర్చుకోవాలి  అహంకరించటం  కాదు .