శుక్రవారం, మే 24, 2013

శోష తీర్చమ్మ

ఓ...., 

చిరు జల్లు 

వగాలడిలా వచ్చి 

పలకరించి పోకుమా 

వడగాలుల  సుడిలో చిక్కి  పోతాను 

ఆకులూ రాలినట్లు రాలుతున్న జనాల 

జాలితో  చేరదిసే  చల్లని అమ్మలా వచ్చి  శోష తీర్చమ్మ