బుధవారం, మే 08, 2013

పీకి పాకేసిన

ఇంట్లో 
ఎలుకలు ఎక్కి పారుతున్నాయని 
ఇల్లు పీకి పాకేసిన  కర్ణాటక బి. జె. పి . 

అల్లుడా వచ్చి చక్కగా ఏలుకోవయ్య 
అంటే 
గిల్లుడై గిల్లికజ్జాలతో ఉన్నది పోగొట్టుకున్న కర్ణాటక బి. జె. పి .


ఎగిరెగిరి పడ్డ ఎడ్ద్యురప్ప 
ఎంగిలాకుల ఎన్నికలలో యెగిరి పోయె