బుధవారం, మే 08, 2013

అంతా కాల గర్భంలోకే

పుట్టుక ముందు అన్ని వుహలే 

చచ్చాక అంతా ఏడ్పులే ఎక్కడైనా 

మధ్య జీవితం ఒక పెద్ద పర్వతారోహణం 

అన్ని ఆలోచనలు ఆగేది సమాధి వద్దే 

మిగిలినవి వెనక ఉన్నవారి జ్ఞాపకాల్లో 

ఆ తరువాత అంతా కాల గర్భంలోకే