శుక్రవారం, మే 03, 2013

శూన్యం

జ్ఞాపకాలు 
గుండె తలుపు తట్టాయి 
హృదయపు కవాటాల కిటికీ నుంచి 
శూన్యం తొంగి చూసి వెక్కిరించింది