గురువారం, మే 23, 2013

ఇలా ఉన్నాను

ఈ  కోట  శిధిలాలలో 

నా మనసు అద్దం పారేసుకున్నాను 

ఆ పగిలిన అద్దం ముక్కల వలె  

ఈ  మొండి  ప్రాకారాలతో ఇలా ఉన్నాను