శుక్రవారం, మే 24, 2013

లక్ష్మీనరసింహ కళ్యాణం

ఒక  అందమైన  భావన 

మంచు  ముత్యంలా  కళ్ళ  ముందు  మెరిస్తే 

మనసు యెంతో  భావుకతకు  లోనవుతుంది 

ఒక  అందమైన  ఉహా 

చిరు  దివ్వెలా  వెలుగు పంచుతూ  ఎదురుగా  వస్తే 

హృదయం  యెంతో  ఉద్వేగానికి  గురి అవుతుంది 

లక్ష్మీనరసింహ కళ్యాణం  అంతే  ఉద్వేగానికి  తీసుకొని పోతుంది