మంగళవారం, మే 21, 2013

నా చిన్ని కన్నా
నల్లనయ్యాయని 


నవనీతచోరాయని 

నిందలాడిన గొల్ల భామలను 

విషముకుడుపగా వచ్చిన పూతనను 

సాందీప మునిని , సఖుడు కుచేలులను 

తారతమ్యం యెరుగక కరుణతో బ్రోవ లేదా 

నేనేమి చేసితినని నాపై కినుక వహించితివి నా చిన్ని కన్నా