మంగళవారం, మే 21, 2013

సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీ కామగారు రామకృష్ణ రావు


సీనియర్ న్యాయవాది

శ్రీ  కామగారు రామకృష్ణ రావు గారు

కానరాని లోకాలకు తరలి వెళ్లి నారు

తన  కీర్తి  శిఖరాలను మనకు గుర్తుగా వదలి

వారి ఆత్మ కు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ ...

వారికివే మా నమః సుమాంజలులు .. జోహారులు