సోమవారం, మే 20, 2013

శ్రీ లక్ష్మి నరసింహపిలిచినంతనే ..

స్తంబము  చేధించి 

హిరణ్యకుని  వధించి 

బ్రోవ లేదా  ప్రహ్లాదుని  !!

మొరాలించినంతనే .... 

ఒడలు మరచి పరుగు పరుగున 

మకర  మృత్యు  ముఖం  దృంచి 

కాపాడలేదా  కరి రాజుని  !!

యెంత పిలిచినా...  

యేమారక ఉండేవు 

అంత వారము  కాము 

కాని , నీ నిజ భక్తులము 

కరుణించవయ్యా  శ్రీ లక్ష్మి నరసింహ !!