గురువారం, మే 23, 2013

మరణాన్ని సహితం ఆహ్వానిస్తాను

ఈ చల్లన్ని పిల్ల  తెమ్మెరలు 

ఆ  నింగిని  ఎగిరే  తెల్లని  పావురాలు 


నిదురించే  ఊహలకు  ఊపిరులు  పొస్తాయి 


మొలకలెత్తె  కలలకు  ఇంద్ర ధనస్సు  రంగులు  పూస్తాయి 


స్వేచ్చకు  ప్రతీకాలు  ఈ  ప్రకృతి  ప్రతి  రూపాలు 


మరణం  సహితం  అందులో  భాగమే 


అందుకే   మరణాన్ని  సహితం  ఆహ్వానిస్తాను - స్వేచ్చ లభిస్తుదంటే  !!