శనివారం, మే 11, 2013

నీ దంటు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది

అనంతమైన  విశ్వంలో 

పయనం  ఎటు వైపో నీది 

లెక్క లెన్నని  దారులు 

ఆత్రంగా పిలుస్తున్నాయి నిన్ను 

అయినా ........   ఆఖరికి...... 

అన్ని నదులు పారేది సంద్రం లోకే 

అన్ని నడకలు  సాగేది మరుభూమికే 

అలా అని  నిరాశ  నిశ్రుహులతో  గడపకు  జీవితం 

జీవితాన్ని  హుందాగా , ఆహ్లాదంగా  జీవించటం నేర్చుకో 

అనంతమైన  విశ్వంలో  నీ కంటూ , నీ దంటు  ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది