సోమవారం, మే 20, 2013

నారసింహుని నమ్మునారసింహుని  నమ్ము 

నరకములు ఏవి నిన్ను అంటవు 

కష్టములనే కరి రాజములు భీతిల్లు 

మృగధర రాజీవ నేత్రముల ఎరుపు జీర జూసి 

స్తంభం ఛెదించి, నిభిడాంద కారముల ద్రుంచి 

కావగ లేదా పసివాని పరమ పావనుని ప్రహల్లదుని 


నారసింహుని  నమ్ము 

నరకములు ఏవి నిన్ను అంటవు