సోమవారం, మే 20, 2013

ఈయన మహిమే

భలే చోద్యం 

పాత్రికేయుల  సేద్యం 

ఈయన హస్తినకు వెళుతున్నాడు అని 

ఆయన ఇద్దరు మంత్రుల తొలగించాడు అట 

మరీ చోద్యం కాక పోతే ప్రతి ఒక్కటి ఈయన మహిమే అనలేదు !