బుధవారం, మే 22, 2013

స్వయం ప్రకాశుడే

తన దేదీప్యైమైన కాంతులతో 

అందరిని అలుముకున్న చీకట్లు తొలగించే ప్రమిద 

తన అడుగున ఆక్రమించు కున్న చీకటిని  తొలగించలేదు  

యెంత  జ్ఞానవంతుడైన తనలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకో లేడు 

అహంకార  అజ్ఞాన చీకట్లను తొలగించుకొనువాడు స్వయం ప్రకాశుడే