శనివారం, మే 11, 2013

బీడువారిన గుండె

ఓ .... వానా !

ఓహో  ...... వానా 

పైన మబ్బుల్లో దాక్కునావా .... 

క్రింద నీ కోసం ఎండిన గొంతులు తడుపుకుంటున్నాము 

మబ్బుల విహారం నీకు హాయి ..... హాయి ... 

బీటలు వారిన గుండెలతో మా బతుకులు బండ బారాయి  !

ఆ వంక పాల పుంత దారినుంచి  గంగమ్మ లా ఉరికి వురికి రా ! 

ఆ మహా దేవునిలా నిన్ను ఆసాంతం ఈ బీడువారిన గుండెల్లో

 కలకాలం  పదిలంగా దాచు కుంటాను..............................  !!