సోమవారం, మే 20, 2013

పాకుడు రాళ్ల

 క్షార జలముల వీడి 

క్షీర  జలముల  జేరు 

మోక్ష  మార్గపు  మెట్లు  పట్టు చిక్కు !

పాకుడు  రాళ్ల పై  పట్టు నెటుల చిక్కు 

పక్ఖు మని నవ్వరా  పరమ పురుషా  !!