మంగళవారం, మే 21, 2013

చేపల గబ్బు కంపు


నిజ జీవన చిత్రాలు 

చిత్ర విచిత్ర సమాహారాలు కావు 

మన ఊరి మనుషుల్లా సాద సీదా 

ఊహల్లో ఊరి చెరువు చేవులురిస్తుంది 

యెదురుగా నుంచుంటే చేపల గబ్బు కంపు  

ఇంతకన్నా జీవన సత్యం యే పాఠం తెలుపలేదు , తెలుసుకొంటే !!