శనివారం, ఏప్రిల్ 27, 2013

RAJAKEEYALU

 పాపం  !
జనం బాధలే నడిపించాయట 
కాస్త రెస్టు తీసుకుంటే కాళ్ళ నొప్పులు మర్చిపోతారు !
సి.  యం . పదవి వస్తే జనం బాధలు కూడా మరచిపోతారు !!
పాపం ! జనం !! బాధలు - వాళ్ళకు మాములే !!!