శనివారం, ఏప్రిల్ 20, 2013

మాయని మచ్చ - చెదరిపోదేప్పుడు

నా అక్షరాలు 
భగ భగ మండే నిప్పు రవ్వలై 
హస్తినను పట్టి పీడిస్తున్న కామ పిశాచాలను 
అణువణువు చిద్రమైయేల లక్షల అక్షరాలతో తూట్లు పొడవాలని ఉంది 
నా జాతి కి ఏమైయింది వ్యామోహాల జాలం లో పడి కొట్టుకుని పోతుంది 
కన్న తల్లి తండ్రులు ,మన  సభ్య సమాజం సిగ్గుతో తల దిన్చుకొంటుంది 
నీచ  అజ్ఞానం లో సంచరించె మన  యువత పూర్తిగా  నిర్వీర్యం అవుతుంది 
 ప్రతి నాలుగు వేళ్లు , వేలు ఎత్తి చూపే వారి వైపే  తప్పు చూపిస్తున్నాయి 
చట్టాలతో నేరాలు ఆగవు , మనం మారాలి , మనుష్యలుగా మనం  కావాలి 
ఢిల్లీ ఘోరం , మానవత్వానికి ఒక పెద్ద మాయని మచ్చ - చెదరిపోదేప్పుడు