ఆదివారం, ఏప్రిల్ 21, 2013

పాద రేణు

ఎంత చూసినా తరగదయ్య నీ అందం 
ఉభయ సంధ్యల వేళ పంచ వర్ణాల హరి విల్లువు 
మధ్యాహ్న సమయాన చండ ప్రచండ భానుడవు 
నిశి రాత్రి వేళ వెన్నెలలు కురిపించు నిండు చంద్రుడవు 
హిమవన్నగము శిరసొంచి శివ గంగ తో నిన్ను అభిషేకించే  
కులుకులోకు కృష్ణమ్మ నీ పాదాల తనివి తీరా ముద్దాడె 
వనమంతా వసంత రుతువులై పూలు పూచే  నిన్ను చూసి 
మహా దేవా శ్రీశైల వాస , నీ పాద రేణు వై నేను మొగమెత్తి నిను కానగ పోతి 
నిత్య సత్య దరిద్రుని కావగ కాస్త శిరసొంచి నను కరుణించవయ్య  మహేశా