ఆదివారం, జూన్ 16, 2013

శుభాకాంక్షలు

ఆకాశం 

ఎప్పుడు కోరదు 

తనను తనివితీరా కావలించుకోమని 

నీ ఎదుగుదలను చూసి మురిసిపోతుందే తప్ప 

ఆకాశం 

ఎప్పుడు కోరదు 

తనకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉండాలని 

తను ఇవ్వటమే తప్ప నీకు అవసరమైన ప్రాణాధారలు

ఆకాశం లాంటి తండ్రికి తెలుపుదాము మనః శుద్దితో శుభాకాంక్షలు