మంగళవారం, జూన్ 18, 2013

స్వర్గం అంటే ఇంతేనేమో

కొబ్బరాకుల 

సందుల 

జాలువారే నీరెండ 

మగత నిద్దురకు జోల పాడే 

విచ్చుకున్న 

కురుల సందుల 

వర్షించే చెలి చల్లని చూపులు   

నిదుర పోయే మనసుకు ఊయల ఊపే  

హాయీ అంటే ఇదే కదా , స్వర్గం అంటే ఇంతేనేమో