ఆదివారం, జూన్ 16, 2013

నీరారవములు

అందనంత దూరంలో 

వినీలకాసంలో విచ్చుకున్న 

వెన్నల పారిజాతమా ...... 

అఘాదాల అంచులలో 

చీకటి పాతాళ బిలాలలో 

జాలువారే జలపాతమా .......

వేలి సందులలో జారిపోయే నీకు నిలకడేక్కడ 

నిట్టూర్పు నిశబ్ద నిసృహ నీరారవములు తప్ప