గురువారం, జూన్ 27, 2013

బడుగు జీవులను

ఆకాశం

కరి గుంపు మేఘాలతో 

నిండు కడవల కుమ్మరించే వర్షం

ఆత్మీయుల

పోగొట్టుకున్న హృదయం

వర్షించే కడవలకొద్దీ కన్నీరు

గంగమ్మ వరదలలో చిక్కి చివికి పోయిన బతుకులెన్నో

బయటపడే దారి లేక ఆకలి దప్పుల అలమటించే హృదయాలు ఎన్నో

అయ్యా , ఆత్మా లింగా చాలును నీ లీలలు

కరుణించవయ్య మిగిలిన బడుగు జీవులను