బుధవారం, ఆగస్టు 28, 2013

చిద్విలాసంతో


వెన్న తిన్న పెదవి 
వేణువు ఊదే మదిని 

నెమలి కన్నుల చెలిమి 
నెలరేని  వెలుగులు పంచె 

చిరుమువ్వల సడులు 
సుడులు రేపే యెదను 

చిన్ని క్రిష్ణ రా రా చిద్విలాసంతో 
చిన్ని గుండెల దాగిన చింతల బాప