బుధవారం, ఆగస్టు 28, 2013

జీవన నిత్య సత్య భోదనలు

 

చక్రధారి  అతడు 
ప్రగతికి మార్గదర్శకుడు 

హలధారి సోదరుడు 
భుక్తికి  మోక్ష సాధకుడు 

శ్రీ హరి లీలలు  అన్ని 
సిరులు పండే దారులు

శ్రీ  కృష్ణుని చేష్టలన్నీ 
జీవన నిత్య సత్య భోదనలు