గురువారం, సెప్టెంబర్ 26, 2013

జగన్ రాజకీయ మేధావి

స్వాతంత్రం అనతరం 

ఒక్క ఇందిరాగాంధీ కి తప్ప 

ఎవరికి ఇంత ఘన స్వాగతం లేదు 

జైలు జీవితం గడిపిన తరువాత కూడా 

జగన్ రాజకీయ మేధావి  కొత్త సొబగులు అద్దినాడు ( సిగ్గు పడకుండా )