శుక్రవారం, సెప్టెంబర్ 27, 2013

నన్ ఆఫ్ ది అబోనన్ ఆఫ్ ది అబో - వల్ల

వచ్చేది ఏమి లేదు

పోయేది  అంతకన్నా లేదు

దానికి కొమ్ములు లేవు కోరలు లేవు

మన  పిచ్చి కాకపోతే

కొమ్ములు తిరిగిన పొటేలు ఒంగుతుందా