ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 26, 2012

బ్రహ్మ చెప్పగా విన్న , మహర్షి నారద నోట వచ్చిన రామాయణము ....
బ్రహ్మ చెప్పగా విన్న , మహర్షి నారద నోట వచ్చిన రామాయణము .....
వశి- వున్నాడు . ఇక్ష్వాక వంశ ప్రభవో -ఇక్ష్వాక వంశములో పుట్టిన  
 జనహి శ్రుత -జనులు విన్న. నామ- నామము. రామో - రామ . 
 నిత్య ఆత్మవాన్ -నిత్యాత్ముడు . మహావీర్యవన్ -మహావీర్యుడు ద్యుతిమాన్ -ద్యుతిమంతుడు . ద్రితిమాన్ - ద్రితిమంతుడు . 

ఇక్కడ నారద మహర్షి చెప్పేదాన్ని బట్టి చూస్తె ఆయన రామున్ని చూసినట్లుగా లేదు .అందుకే శ్రుత - విన్న అనే పదము వాడినాడు. నారద మహర్షి రాముడిని చూడనే లేదు .