ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 12, 2012

భార్గవరామ సకలజన రాక్షకధమ

రామ ముగ్ధమనోహర్ శ్యామ 
ఇందీవర గుణధామ శ్రీరామ
రఘుకులనందకామ సీతారామ 
భార్గవరామ సకలజన రాక్షకధమ