ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 19, 2012

మన నారదుడు వర్ణించిన వ్యక్తీ ఆ సమయములో జీవించివున్నాడు అనే అర్థం..?
ఈ శ్లోకములో వాడిన పదములు ....ప్రస్తుత మీలోకములో [అస్మిన్ సంప్రతం లోకే  ],సత్య వాక్యుడు ,ధృడ చిత్తుడు  వ్రతములా ఆచరించేవాడు   [సత్య వాక్యో ద్రిధ వ్రతహ ].
ఈ శ్లోకములో ఎక్కడ మానవుడు అనే పదము వాడలేదు .
ప్రస్తుతము అనే పదము ఆ వాల్టి దేశ కాలాన్ని తెలియచేస్తువున్నది .
ఈ లోకం అనే పదము బహుశా మానవలోకము అనే అర్థం తో వున్నది .
మన నారదుడు వర్ణించిన వ్యక్తీ ఆ సమయములో జీవించివున్నాడు అనే అర్థం..?