ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 26, 2012

బ్రహ్మ లికితం సర్వమిదం అనే పెద్దల మాట తప్పు కాదు


నారద మహర్షి , ఈ బాలకాండ మొదటి సర్గలో తను బ్రహ్మ ద్వార తెలుసుకున్న సంక్షిప్త రామాయణము తెలియజేసాడు .ఈ కావ్యాన్ని వ్రాసే భాద్యత వాల్మీకి మహర్షిది అని గుర్తు చేస్తాడు .
బ్రహ్మ లికితం సర్వమిదం అనే పెద్దల మాట తప్పు కాదు అనేది .మనకు ఈ సర్గలో తెలుస్తుంది .