ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 19, 2012

మన బాష లో చెప్పాలంటే లైవు టెలి కాస్ట్ ..?
మన నారద మహర్షి చెప్పిన కథ ఆ కాలములో జరగబోయ కథనా,జరుగుచున్న కథనా . మన బాష లో చెప్పాలంటే లైవు టెలి కాస్ట్ ..?
మన వాల్మీకి మహర్షి వ్రాసినది కూడా అలాంటిదేనా ......?
మహా భారతములో సంజయుడు కురు క్షేత్ర   యుధాన్ని లైవు టెలికాస్ట్ లో చూసినట్లు ద్రుత రాష్ట్రునికి చెప్పాడు .మరి ఈయన ఎవరికి చెప్పాడు ...?