ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 19, 2012

ఈ ౬ శ్లోకాలలో అంతా తెలుసుకోవాలని అనుకున్న మహా వ్యక్తీ యొక్క గుణ గణాలే.


చారిత్రేనకోయుక్త సర్వభుతేషుకో హిత 
విద్వాన్ , సమర్థ  ప్రియ దర్శనః 
.......... ఏవో విధం నరం .
ఇక్కడ మనిషి అనే పదము ఉపయోగించారు .
దైవ లక్షణాలు వున్నమహా పురుషుని గురించి తెలుసుకోవాలని కుతులముగా వున్నది అన్నాడు మన వాల్మీకి .ఈ ౬ శ్లోకాలలో అంతా తెలుసుకోవాలని అనుకున్న మహా వ్యక్తీ యొక్క గుణ గణాలే.