ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 12, 2012

కథ దేవర్షిది, స్క్రీన్ ప్లే వాల్మీకి మహరిషిది....?

దేవమహర్షి నారద ముని తో ఈ వాల్మీకి రామాయణ మహా ప్రస్థానం మొదలవుతుంది .నిరంతరం తప్పసులో మునిగివున్న మునిపున్గవుడు ఐన వాల్మీకి మహర్షి  యొక్క సందేహానికి సమాధానముగా ఈ జగతి లో అత్యంత మహనీయ మహిమాన్వితుడు ఐన పురుషుడు ఎవరు అనగా ? లభించిన సమాధానమే ఈ శ్రీరామచంద్రుడు .
మన మాటలలో చెప్పాలంటే కథ దేవర్షిది, స్క్రీన్ ప్లే వాల్మీకి మహరిషిది....?