ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 19, 2012

బాల కాండ - వాల్మీకి రామాయణంలో మొదటి ఘట్టానికి తెర తీస్తుంది


బాల కాండ - వాల్మీకి రామాయణంలో మొదటి ఘట్టానికి తెర తీస్తుంది .
బాల కాండ  - వాల్మీకి రామాయణంలో  మొదటి ఘట్టానికి తెర తీస్తుంది .
ఈ కావ్యాన్ని వ్రాసిన ఆ మహనీయుడు ఎలాంటి వారో ..... ఈ కథను అందజేసిన ఆ నారద మహర్షి ఎలాంటి వారో ... అనేదే చాల చక్కగ చక్కని శ్లోకాలలో చెప్పినారు . తపః అనే పదముతో మొదటి శ్లోకము మొదలు అవుతుంది . అసలు ఈ బాల కాండ , ఉత్తర కాండ తరువాత చేర్చబడినవి అనే  ఉవాచ .మన నారదుడు నిరంతరము మనసా,కర్మణ,వాచా సత్యాన్వేషణలో [భగవంతుడు ] వుంటాడు .అటువంటి ఆ మహామునిపున్గవుని,మన వాల్మీకి ఒక మహత్తర మైన ప్రశ్నతో విచారణ మొదలుపెడతడు .