ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 12, 2012

ఆ రహస్య మేమిటో తెలియజేసేదే వాల్మీకి రామాయణము .

రామాయణం = రామ[రాముడు ] +ఆయనము [ప్రయాణము ]=రాముని యొక్క[ జీవన ] ప్రయాణము .
శ్రీరామచందుని యొక్క జీవన ప్రయాణము ఎప్పుడు ఎలా మొదలైనది ,ఎక్కడికి ఎలా సాగినది , ఎందుకోసము,ఎవరికోసము , ఏ ఉద్దేశముతో ఈ ప్రయాణం సాగినదో , ఏ ప్రమాణాలను స్థాపించినదో ,ఆ రహస్య మేమిటో తెలియజేసేదే వాల్మీకి రామాయణము .