సోమవారం, ఫిబ్రవరి 20, 2012

ఈ పదహారు గుణగణాలు కల మానవుడు ఆ కాలములో ఎవరు ? ఈ పదహారు గుణగణాలు కల మానవుడు ఆ కాలములో ఎవరు ?




ఈ ఆరు శ్లోకాలలో పదహారు లక్షణాలను లెక్కించినాడు.
మొదటిది ......గుణవాన్ = బుద్దిమంతుడు .
రెండవది ........వీర్యవాన్ = పరాక్రమవంతుడు .
మూడవది ......ధర్మజ్ఞా    = ధర్మాని కలిగినవాడు .
నాల్గవది .........కృతజ్న  =  కృతజ్ఞత  కలిగినవాడు 
ఐదవది ..........సత్య వాక్య = సత్యమును పలికెడివాడు.
ఆరవది ...........ధృడ వ్రత = ధృడ చిత్తముకలవాడు .
ఏడవది ...........కిర్తివాన్    = కీర్తి కలిగినవాడు .
ఎనిమిదవది ....సర్వభూతేషు హితః  = సర్వ ప్రాణుల హితము కోరువాడు .
తొమ్మిదవది ....విద్యవాన్ = సకల శాస్త్రములను తెలిసినవాడు .
పదవది ...........సమర్థ     = అన్ని విషయాలలో సమర్థుడు .
పదకొండు .......ప్రియధర్సన్ = చక్కగా చూడాలనిపించేవాడు .  
పన్రెండు..........ఆత్మవాన్  = ధైర్యము కలిగినవాడు .
పదమూడు ....జితక్రోధ  = క్రోధాన్ని జయించినవాడు .
పదునాల్గు .....అనసూయక  = అసూయా లేనివాడు .
పదు నైదు .....ద్యుతిమాన్  = చక్కటి తెలివితేటలు కలవాడు .
పదు నారు......బిబ్యాతిదేవ  = దేవతలు కూడా భయ పడతారు .
ఈ పదహారు గుణగణాలు కల మానవుడు ఆ కాలములో ఎవరు ?