మంగళవారం, జూన్ 26, 2012

ఆఖరికికరిగే కాలంలో శిలలా ఎన్నాళ్ళు  ఇలా  మిగిలిపోతావు 

కసి ద్వేషం దుర్మార్గం స్వార్థం  చేతుల్లో  ఎన్నాళ్ళు  ఇలా  నలిగిపోతావు 

నిన్ను నమ్ముకున్నవారిని ఇలా ఎన్నాళ్ళు  కుళ్ళబెడతావు 

నీవు  సాధించింది  ఏమిటి  నిశ్శబ్ద  స్మశాన  సామ్రాజ్యం 

ఎలటానికి  సమాధులు  తప్ప  ఎమ్ముంది  ఇప్పుడు 

ఇప్పుడైనా  మారు  లేదా 

ఆ సమాధులలో  నీవు ఒక సమాధి అవుతావు  

ఆఖరికి