శుక్రవారం, జులై 06, 2012

ఆత్మ కథ

ఆత్మ కథ  అంటే  ఆత్మస్తుతి  కాదు Adirondack Chair


పరనిందా సుత్తి  అంతకంటే  కాదు 


మానిన  గాయాలను  రేపటం  అంతకంటే  కానే  కాదు 


ప్రజాజీవనం  గడిపేవారు  ప్రాజ్ఞులై  వ్యవహరించాలి