ఆదివారం, జులై 22, 2012

రేపటి వెలుగులు

ఆకాశం  చాల నిర్మలంగా వుంది 


మౌనంగా  బయలుదేరటం  మంచిది 


ఎంతగా  ఏడిచినా 


మొలకలేతవ్వు  పూడ్చిన  విత్తనాలు 


సమాధుల  నిదురించే  కళ్ళు 


కన్నీరు  కార్చలేవు 


జీవితపు  నీలి నీడలు 


పరుచుకున్నాయి  అదృష్టం  పై 


సూర్యోదయ  ఆశా  కిరణాలూ 


నిన్నటి  చీకటిని  నిర్జిస్తాయి 


రేపటి  వెలుగులు  పంచుతాయి .