సోమవారం, జులై 23, 2012

సాక్షిగా


స్వేచ్చా విహంగం పరుచుకున్న రెక్కలపై 


వినువీధుల  విహరించని  ప్రేమ  దేవతను 


నిండు గర్భిణి అయిన  నీలి మేఘ ఛాయలలో 


పాడిపంటల  పురుడు  పొసుకొనీ  పుడమి తల్లి 


కారుణ్య నేత్రాల  ప్రకృతి  తల్లి  ఒడిలో 


కలసి  సాగుదాం  చేతులు  కలిపి ఈ ప్రపంచం  సాక్షిగా